Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

March 23 2017

March 19 2017

6960 dea9 500
Reposted fromerial erial viaundonee undonee

March 15 2017

3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viamarda marda

July 09 2015

8109 9f82
Reposted frompieprzycto pieprzycto
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals vialadyagata ladyagata
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viaoll oll
8354 3a82 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viaklvgfwef klvgfwef
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaklvgfwef klvgfwef
4195 7843
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viaundonee undonee
9477 45a7 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaskylark skylark

July 07 2015

Reposted fromdanzig danzig

July 04 2015

1071 70fc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaskylark skylark

June 29 2015

3802 2d64

June 28 2015

4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaedenpath edenpath
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaedenpath edenpath

June 27 2015

Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl

June 26 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl